رو عنوان : PreTitle
عنوان : آگهی تجدید مزایده شهرداری زیباشهر بر اساس مصوبه 81/ 5 /ش مو رخ 99/3/17 شورای اسلامی نسبت به فروش دو واحد از آپارتمان متعلق به شهرداری با كاربری اقامتی واقع در مشهد مقدس خیابان امام رضا 31 بر اساس قیمت كارشناسی رسمی دادگستری به اشخاص واجد و شرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. شركت كنندگان می توانند تا روز چهارشنبه 99/12/6 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد شركت در مزایده را دریافت نمایند جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره 09131362815 آقای مهدوی یا 03152543776 شهرداری زیباشهر تماس حاصل نمایند
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۰