http://semirom.ir/images/logo.png

http://semirom.ir/images/eita.png     http://semirom.ir/images/instagram.png      تلفن تماس با شهرداری

مزایدات

مزایدات (3)

شهرداری شهر سمیرم در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به فروش تعدادی پلاک با کاربری مسکونی تجاری از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

????️لذا  متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ جهت دریافت اسناد و اطلاع از موقعیت پلاک‌ها به شهرداری مراجعه و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایید.

????️شهرداری در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است .

????️شماره حساب واریز سپرده به نام شهرداری سمیرم نزد بانک ملی  ۳۱۰۰۰۰۵۴۲۸۰۰۴

????️به پیشنهاد فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و هزینه درج آگهی بر عهده برنده می‌باشد.


#شهرداری_سمیرم

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سمیرم

شهرداری سمیرم به استناد مصوبه ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ شورا اسلامی سمیرم در نظر دارد نسبت به فروش ۴ پلاک از اراضی واقع در خیابان سردار قائم مقامی، دو قطعه زمین در بلوار دانشگاه،و یک قطعه زمین در خیابان مولوی ، به شماره پلاک ها و مشخصات کامل مندرج در فرم شرایط آگهی با قیمت کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید

????️لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۵/۲۲  لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۸  جهت اطلاع از موقعیت پلاک ها و قیمت های کارشناسی شده و اخذ اسناد تجدید مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه و تا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نماید.

????️زمان بازگشایی پاکت ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹در محل شهرداری می باشد

????میزان سپرده برای هر پلاک در فرم شرایط آگهی مندرج شده است به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

✔️شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است هزینه درج آگهی به عهده برند مزایده می باشد

شماره تماس شهرداری :
03155665801